fbpx

Optymalizacja łańcucha dostaw w branży spożywczej – narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych

Optymalizacja łańcucha dostaw pozwoli Ci usprawnić biznes. W tym artykule dowiesz się,  jak zbudować optymalny łańcuch dostaw w branży spożywczej, przedstawimy narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych.

Wspomaganie powtarzalnego przygotowywania żywności wysokiej jakości

Realizacja obowiązku podawania na etykietach kraju pochodzenia (Country of Origin Labeling – COOL) i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności staje się coraz bardziej złożona. Urzędy państwowe i duże sieci handlowe wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne uregulowania i wymagają podawania coraz bardziej szczegółowych informacji. Wywiązywanie się z obowiązku zapewniania bezpieczeństwa żywności jest dodatkowo komplikowane przez wzrastającą globalizację, zarówno po stronie zaopatrzenia, jak i dystrybucji oraz zróżnicowanie przepisów i wymagań w różnych krajach. Bezpieczeństwo, dokładne etykietowanie i identyfikowalność żywności nabiera coraz większego znaczenia. Podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo wyrobów spożywczych, poczynając odskładników, a na stołach konsumentów kończąc, musi być najważniejszym priorytetem producentów w branży spożywczej.

Wspomaganie przygotowywania żywności wysokiej jakości

Dostarczanie na rynek wyrobów spełniających rosnące wymagania klientów to coraz bardziej kompleksowy proces – nie wystarcza już samo zaspokajanie popytu. Dla producentów żywności i napojów oznacza to konieczność posiadania planów i procesów wspierających powtarzalne wytwarzanie żywności wysokiej jakości, a także elastyczności umożliwiającej błyskawiczne i zdecydowane działania w razie konieczności wycofania produktów z rynku.Nakładają się na to regionalne zróżnicowanie i stałe zmiany przepisów. Na przykład w USA i w Unii Europejskiej od producentów artykułów spożywczych coraz mocniej wymaga się podawania na etykietach kraju pochodzenia (COOL). Wymagania odnośnie etykiet stanowią, że świeże mięso sprzedawane w sklepach musi być opatrzone informacją o kraju urodzenia, chowu i uboju zwierzęcia. Globalni producenci żywności muszą spełniać różnorodne przepisy – a niedokładna lub wprowadzająca w błąd etykieta może ich kosztować kary lub grzywny. W USA zgodność z wymogami COOL sprawdzana jest kontrolami sklepów i audytami identyfikującymi dostawców, prowadzonymi przez USDA lub inne organa państwowe. Naruszenie wymagań COOL może być podstawą nakładania mandatów i grzywien na drodze cywilnej. W Wielkiej Brytanii wprowadzająca w błąd etykieta może być podstawą zarzutów karnych na mocy ustawy o opisach handlowych z 1968 roku. Ponadto, oznaczenie COOL jest wymagane w przypadku eksportu żywności do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Poruszanie się w złożonychsystemach prawnych

Etykieta i wszelkie umieszczone na niej oświadczenia muszą być zgodne z tym, co zawiera wyrób. Ale przepisy w tym zakresie stale się zmieniają. Problem jest jeszcze bardziej złożony w krajach, w których sprzedawca detaliczny ma obowiązek informowania konsumentów o kraju pochodzenia artykułów spożywczych. By umożliwić wywiązanie się z niego sprzedawcom, wytwórcy żywności i napojów muszą im dostarczać dokładne etykiety określające kraj pochodzenia żywności nieprzetworzonej. Zgodnie z wymogami USDA w punktach sprzedaży detalicznej w USA obowiązkiem tym są objęte:

 • mięso wołowe (w tym cielęcina),
 • jagnięce, wieprzowe, kozie i kurczaki,
 • mielona wołowina,
 • mielona jagnięcina,
 • mielona wieprzowina,
 • mielone mięso kurze,
 • ryby i skorupiaki hodowlane,
 • ryby i skorupiaki wolnożyjące,
 • nietrwałe produkty rolne,
 • orzeszki ziemne, pecan i macadamia,
 • żeńszeń.

Pobierz plik

Tutaj możesz pobrać dokument „Jak Infor CloudSuite Food & Beverage pomaga producentom przygotować siędo zgodności z przepisami COOL i do wycofywania produktów?”  w formacie .pdf

W Unii Europejskiej wymagania COOL są cały czas doprecyzowywane i wkrótce mogą objąć rozszerzoną listę rodzajów żywności i wyrobów spożywczych.3 W chwili sporządzania niniejszego opracowania, w UE wymagania COOL są obowiązkowe w odniesieniu do świeżej wołowiny,wieprzowiny, mięsa drobiowego i jagnięciny, jednakże wymagania etykietowania nie dotyczą mięs używanych w żywności przetworzonej. W USA także mięso przetworzone jest wyłączone spod wymagań etykietowania COOL.

Jak zoptymalizować łańcuch dostaw w branży spożywczej?

Aplikacje pakietu Infor CloudSuite™ Food & Beverage – takie jak Infor Optiva® i Graphical Lot Tracker – zapewniają narzędzia do etykietowania i identyfikacji (śledzenia) pomagające producentom z branży spożywczej w tworzeniu szczegółowych dokumentacji składników ich wszystkich wyrobów, kraju(ów) pochodzenia i procesów produkcyjnych – od początku procesu produkcyjnego do dostawy, poprzez cały łańcuch zaopatrzenia i zbytu. Z jednej strony te narzędzia mogą pomagać w podwyższaniu standardów jakościowych żywności – i to robią, z drugiej, w wypadku konieczności wycofania partii, te same rozwiązania firmy Infor mogą również wspomóc działania niezbędne do identyfikacji,powiadomienia, wycofania i zastąpienia wyrobów.W celu utrzymania zgodności z przepisami takimi jak COOL,zapewniania bezpieczeństwa i jakości żywności oraz zmniejszania ryzyka konieczności wycofań, rozwiązania firmy Infor mogą wspomóc wytwórców żywności i napojów przy:

Tworzeniu dokładnych etykiet

Zyskanie kontroli nadtworzeniem dokumentacji spełniającej wymogi marketingowei ustawowe oraz regulacji takich jak COOL, poprzezwykorzystanie branżowych funkcjonalności etykietowania,takich jak wykazy składników, karty charakterystyki substancjiniebezpiecznych (MSDS) i innych.

Wypełnianiu wymagań ustawowych

Dla organizacji działających na całym świecie, rozwiązania Infor mają wbudowane wymagania zgodnościowe, dotyczące na przykład etykietowania i informowania o własnościach odżywczych. W wypadku wytwórców zobowiązanych do przestrzegania przepisów COOL jest to niezbędna część dokumentacji wyrobów importowanych, określającej m.in. kraju prawy/chowu i zbioru/przetworzenia.

Optymalizacja łańcucha dostaw w branży spożywczej – narzędzia do etykietowania i śledzenia wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych

Optymalizacji receptur

możliwość stosowania analitycznego modelowania materiałowego integrującego dane z prac badawczo-rozwojowych i działalności operacyjnej do modelowania receptur, w oparciu o rzeczywiste właściwości wyrobów w celu spełnienia specyfikacji docelowych najmniejszym kosztem, przy jednoczesnym wypełnianiu wymogów prawnych – tak aby stosować właściwe składnikowe właściwych regionach geograficznych.

Gotowości do wycofania produktów

możliwość błyskawicznej wstecznej eksploracji danych o składnikach i recepturach, pozwalająca na ustalanie partii, serii, wyrobów pośrednich lub surowców będących pierwotną przyczyną problemów. Następnie można szybko znaleźć wyroby potencjalnie je zawierające lub skażone.

Gotowość na zmieniające się standardy regulacyjne

Wymagania regulacyjne różnią się nie tylko zależnie od krajów i regionów – są one także często aktualizowane lub uzupełniane o nowe wymagania ustawowe. By sprostać tym zmiennym wymaganiom wobec etykietowania i utrzymywać zgodność zCOOL, Infor oferuje rozwiązanie Infor Optiva (część pakietu InforCloudSuite Food & Beverage), służące do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w produkcji procesowej. Infor Optiva to podstawa danych recepturowych i etykietowych.Ponieważ aplikacja Infor Optiva dostarcza w czasie rzeczywistym dane o składnikach i recepturach, może usprawniać i automatyzować proces etykietowania. Infor Optiva zapewnia jedno źródło informacji obejmujące dane z wewnątrz i z zewnątrz przedsiębiorstwa, przedstawiane użytkownikom kontekstowo. Funkcje etykietowania zautomatyzowanego w Infor Optiva umożliwiają wytwórcom żywności i napojów generowanie wszystkich danych wymaganych na ich etykietach i dokładne podanie kraju pochodzenia, jeżeli jest wymagany, na etykietach wszystkich wyrobów. W ten sposób wytwórcy mają pewność posiadania wiedzy nie tylko o tym, skąd pozyskiwane są wszystkie stosowane przez nich składniki i wyroby, ale mogą także te informacje dokumentować zgodnie z konkretnymi wymaganiami regulacyjnymi i utrzymywać zgodność z różnymi wersjami norm.

Wgląd i optymalizacja łańcucha dostaw

Identyfikowalność (śledzenie) zapewnia wytwórcom możliwość spełniania wyśrubowanych norm jakości żywności. Błyskawicznie rośnie grupa klientów firmy Infor, którzy z powodzeniem wdrożyli aplikację Graphical Lot Tracker wbudowany w pakiet InforCloudSuite Food & Beverage, śledzącą wszystkie aspekty ich wyrobów wstecz, aż do poziomu składników oraz w całymłańcuchu dostaw i zbytu. Graphical Lot Tracker zapewnia repozytorium danych do śledzenia i lokalizacji i przyjazny interfejs spójny z całym pakietem InforCloudSuite Food & Beverage. Infor jako jedna z pierwszych firm opracował zaawansowane rozwiązanie do identyfikacji i śledzenia partii towarów, zapewniające rozwinięte możliwości eksploracji danych w intuicyjnej prezentacji graficznej.Aplikacja Graphical Lot Tracker może być używana w ramach bieżącej działalności wytwórców do tworzenia bazy danych służącej śledzeniu wyrobów. Te informacje mogą być wykorzystywane w całym łańcuchu dostaw – od wyszukiwania i zaopatrzenia w surowce, do dostaw i odnawiania zapasów na półkach detalistów. W ten sposób istnieje możliwość dokładnego wstecznego prześledzenia drogi wszystkich wyrobów i ich składników: od mięs, przez barwniki spożywcze, do świeżych warzyw i owoców oraz innych rodzajów żywności – do ich źródeł wraz z wszelkimi etapami przebytymi w łańcuchu dostaw.Śledzenie i analizowanie takich danych może być szczególniekorzystne w wypadku problemów jakościowych lub wycofania partii. W takich sytuacjach Graphical Lot Tracker może służyć doprowadzenia działań naprawczych – wszystkie transakcje wprowadzane w system są automatycznie weryfikowane podkątem potencjalnych luk czy niespójności, celem zapewnienia jakości danych. Rozwiązanie może również rozpoznać punkt, w którym skażony wyrób lub składnik wniknął do łańcucha dostaw.

Zdecydowane reagowanie wprzypadku konieczności wycofania produktów

Nawet najlepsze zautomatyzowane systemy śledzące nie są wstanie wyeliminować problemów powodowanych skażeniem żywności, ogniskami chorób czy nieumyślnym błędnym obchodzeniem się z wyrobami spożywczymi. Jednakże dokładne i przejrzyste narzędzia do identyfikacji skutecznie ograniczają zagrożenia ryzykiem, ponieważ umożliwiają wytwórcom żywności i napojów szybkie i sprawne rozpoznawanie, wyodrębnienie i rozwiązywanie problemów. Stosowanie tych narzędzi do szybkiego reagowania nie tylko chroni zdrowie publiczne, ale pomaga także w ograniczaniu niepokojów konsumentów i minimalizacji skutków takich zdarzeń.Wiele wycofań wyrobów jest wynikiem błędów w etykietach.Bywają one głównie dwojakiego rodzaju, jeżeli chodzi o zgodność prawną. Pierwszy dotyczy dbałości o to, że podane składniki są tymi, które rzeczywiście wyrób zawiera i że ich wykaz jest kompletny i ma właściwą kolejność. Brak ujawnienia wszystkich składników, szczególnie mogących powodować reakcje alergiczne, może być podstawą wycofania. Drugi dotyczy dbałości o to, że deklaracje odnośnie właściwości odżywczych i zdrowotnych wyrobu na jego etykiecie są dokładne i zgodne z wymaganiami ustawowymi.Ze względu na zmiany receptur, a także fluktuacje surowcowe,wytwórcy żywności i napojów mają często problemy z tworzeniem etykiet zawierających dokładne informacje o produktach. Aplikację Infor Optiva zaprojektowano specjalnie pod kątem rozwiązywania tego problemu.

Korzyści z optymalizacji łańcucha dostaw

W zakresie jakości żywności i przygotowania do wycofań, firma Infor oferuje kompletne rozwiązania branżowe, które zapewniają:

Automatyzację umieszczania informacji na etykietach

Dzięki możliwości tworzenia dokładnych danych na etykiety w aplikacji Infor Optiva, wytwórcy żywności i napojów mogą również śledzić wszystkie składniki by zadbać o stosowanie zawsze właściwych surowców – i prawidłowe ujawnianie tych składników na etykietach. Dzięki takim danym na etykiety,wytwórcy mogą ustrukturyzować swoje procesy produkcyjne tak, by eliminować zbędne powtarzalne prace, jednocześnie utrzymując dokładność. A także, wytwórcy mogą zautomatyzować przetwarzanie danych zapewniając, że ich etykiety spełniają normy COOL obowiązujące różne punkty sprzedaży detalicznej.

Zgodność z prawem

Aplikację Graphical Lot Tracker wpakiecie Infor CloudSuite Food & Beverage zaprojektowano pod kątem zaspokojenia potrzeb i wymagań wytwórców żywności podlegających między innymi następującym regulacjom prawnym: amerykańskiej ustawie Food and Drug Administration Food Safety and Modernization Act (FSMA),Rozporządzeniu nr EC/178/2002 Europejskiego Urzędu ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) , normie ISO 8402Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i amerykańskiej ustawie o bioterroryzmie z 2002 roku.

Widoczność składników w całym łańcuchu dostaw

Wytwórcy mają możliwość prześledzenia swoich składników w całym łańcuchu dostaw – na wszystkich jego etapach, we wszystkich czynnościach, którym były poddawane – z wykorzystaniem Graphical Lot Tracker w pakiecie InforCloudSuite Food & Beverage. Śledzenie danych o składnikach i recepturach umożliwia ulepszanie procesów produkcyjnych,szybsze wprowadzanie na rynek nowych wyrobów i spełnianie najwyższych standardów jakości żywności. Byzapewnić wypełnianie przepisów COOL, Infor CloudSuiteFood & Beverage może śledzić kraje pochodzenia wyrobów spożywczych lub ich składników i wykorzystywać te informacje na etapie automatycznego etykietowania produkcji.Ponadto, funkcje śledzenia w Graphical Lot Tracker umożliwiają wytwórcom żywności i napojów utrzymywanie gotowości na ewentualne wycofania, jeżeli się przydarzą.

Gotowość do wycofania produktów

W wypadku wycofania, aplikacja Graphical Lot Tracker może przedstawić graficzny widok procesu produkcyjnego, poczynając od etapu surowców/serii, aż do produktów czy półproduktów dostarczanych klientom lub sprzedawcom detalicznym. W wypadku wycofania, wytwórcy mogą wykorzystać te informacje do przyśpieszenia i uproszczenia procesu zastępowania wyrobów, jednocześnie ograniczając konsekwencje i koszty takich zdarzeń

Aplikacje Optiva i Graphical Lot Tracker pakietu Infor CloudSuiteFood & Beverage pomagają wytwórcom żywności i napojów w zarządzaniu wszystkimi danymi na etykiety i śledzeniu wszystkich aspektów wyrobów w całym łańcuchu dostaw aż do poziomu składników.

U nich wdrożyliśmy oprogramowanie dla produkcji

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie projektowe, realizowali projekty wdrożenia oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz poprawić optymalizację łańcucha dostaw? Szukasz narzędzi wspierających etykietowanie i śledzenie wyrobów, kraju, pochodzenia i procesów produkcyjnych? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Wypełnij formularz: