Klub Użytkowników Infor M3 Produkty dodatkowe do Infor M3

Produkty uzupełniające funkcjonalność Infor M3

W odpowiedzi na lokalne potrzeby Klientów, przygotowaliśmy serię produktów, które uzupełniają funkcjonalność Infor M3.

Opisy produktów zostały umieszczone w zakładkach według obszarów; zakładki te będą na bieżąco aktualizowane – uzupełniane nowymi produktami.

Zachęcamy do kontaktu: Paweł Wierzbowicz – pawel.wierzbowicz@i-pcc.pl.

Administracja

Archiwizacja danych

Program zapewnia możliwość archiwizacji danych dla obszarów i za okresy zdefiniowane przez klienta. Archiwizacja nie wykorzystywanych już danych znacznie przyśpiesza bieżące działanie systemu Infor M3. Oferta dla klientów posiadających system Infor M3 dłużej niż 5 lat, lub klientów posiadających bardzo duże bazy danych.

Finanse

Split Payment

W związku z nadchodzącymi zmianami w sposobie rozliczania podatku VAT dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności, iPCC opracowuje dostosowania systemu do nowych warunków. Celem projektowanych rozwiązań jest takie dostosowanie systemu, które umożliwi użytkownikom M3 generowanie poleceń zapłaty według nowej formuły, a tym samym umożliwi wykorzystanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT. Dostosowania te będą dotykały głównie procedury generowania i rozliczania propozycji płatności. Warunkiem koniecznym zastosowania projektowanych rozwiązań jest:

  • Wykorzystanie mechanizmów systemowych M3 do generowania poleceń zapłaty (tzw. propozycje płatności, program APS130)
  • Wykorzystanie MEC do tworzenia plików przesyłanych do systemu bankowego

Inne rozwiązania stosowane przez Klientów M3 w Polsce będą wymagały opracowania indywidualnego rozwiązania.

ABS – zautomatyzowana obsługa płatności

Produkt ten zapewnia możliwość kompleksowego przetwarzania wyciągów bankowych tzn. transakcji związanych z:

  • transakcjami ‚na kontach’ (np. opłaty bankowe, rozliczenia delegacji pracowników, itp.),
  • płatnościami za faktury sprzedaży,
  • płatnościami za faktury zakupu,
  • wpłatami na konta klientów, dostawców, (np. przedpłaty).

Wyciągi bankowe w formacie MT940 (dostępne w ofercie wszystkich popularnych banków) są automatycznie zaczytywane do Infor M3 poprzez narzędzie Infor M3 E-collaborator (w skrócie MEC).

Cofanie rejestrów VAT

Program zapewnia możliwość anulowania zatwierdzonych rejestrów VAT
w funkcjonalności ARX700 i APX700. Anulowanie rejestru wycofuje zapisy z księgi głównej i możliwe jest ponowne wygenerowanie raportu.

Po zatwierdzeniu rejestru VAT transakcje księgowe otrzymują status = 9 – zaraportowany,  a w informacjach dodatkowych o transakcji zapisywany jest numer rejestru, dla VAT należnego pod numerem 425, a VAT naliczonego pod numerem 435.

Archiwalne rejestry VAT

Program pokazuje archiwalne (zatwierdzone) rejestry VAT (zakup i sprzedaż) w formie widoku tabelarycznego, z możliwością eksportu do Excela. Dostępne pola do filtrowania to: zakres dat, zakres numerów rejestrów, numery faktur, numery dowodów, zakres kodów VAT. Rejestr ma układ zbliżony do struktury JPK-VAT, zawiera informacje o kolumnie z JPK-VAT oraz pełne dane adresowe kontrahentów.

Deklaracje VAT

Program zapewnia możliwość generowania na podstawie zatwierdzonych rejestrów VAT deklaracji: VAT-7, VAT-7 korygującej z załącznikiem ORD-ZU, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 oraz VAT-27 korygującej w formacie Excela, a także możliwość przekazania dokumentu do Ministerstwa Finansów. Po wygenerowaniu, weryfikacji i ewentualnych poprawkach deklaracji, system generuje plik XML wraz z deklaracją gotową do wysłania w formie elektronicznej. Plik można podpisać w programie podpisem kwalifikowanym, wysłać do bramki Ministerstwa Finansów, a następnie pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

Weryfikacja rejestracji podatkowej VAT kontrahenta

Program weryfikuje NIP-y w pliku Excel przygotowanym w aplikacji JPK. W efekcie sprawdzenia w pliku Excel otrzymujemy informację dla każdego z kontrahentów na temat tego czy NIP jest poprawny, czy podmiot jest czynnym podatnikiem i czy jest zarejestrowany w UE.

Kursy walut – automatyczny import

Program zapewnia możliwość (cyklicznego i w zadanym czasie) pobierania tabel z kursami wymiany walut (opracowanymi przez NBP i zamieszczonymi w określonym miejscu w bankowym portalu) oraz ich rejestracji w M3 bez ingerencji użytkownika. Istnieje też możliwość ręcznej inicjalizacji importu danych historycznych dla jednej lub wielu walut.

Rozliczanie rachunków walutowych wg FIFO

Funkcjonalność modułu pozwala obliczyć wartość aktualnie posiadanych środków w walucie według metody FIFO. Infor M3 w standardzie rozlicza transakcje na rachunku walutowym po kursie obowiązującym danego dnia.

Jednolity Plik Kontrolny (SAF-T)

Program daje możliwość generowania na podstawie informacji z systemu Infor M3 Jednolitego Pliku Kontrolnego dla poszczególnych obszarów JPK VAT, JPK FA, JPK KR, JPK MAG, JPK WB. Aplikacja, w odróżnieniu od standardowego programu Infor M3 generującego bezpośrednio plik JPK, umożliwia weryfikację danych w arkuszu Excel.

Logistyka

Inwentaryzacja

Jest to aktywny arkusz Excela, który umożliwia pobranie danych inwentaryzacyjnych przygotowanych w M3.  Korzystając z możliwości Excela można w prosty sposób przygotować wynik spisu – np. kopiować w kolumnę „ilość faktyczna” ilość z systemu Infor M3, i wprowadzać ręcznie tylko różnice. Edytowane w ten sposób dane można przekazać do Infor M3.

Management

Arkusz Excel do pracy z modułem budżetowania

Produkt przeznaczony jest dla użytkowników pracujących z modułem budżetowania w Infor M3 i zapewnia możliwość tworzenia i edycji budżetów z poziomu arkusza Excel.

Wykorzystanie arkusza Excel przyśpiesza proces edycji, wprowadzania i aktualizacji danych oraz pozwala na błyskawiczną aktualizację wielu rekordów danych. W przypadku błędów użytkownik otrzymuje czytelny komunikat. Moduł odznacza się prostotą użytkowania.

Produkcja

Usprawnienie wyświetlania kalkulacji kosztów produktu

Usprawnienie wyświetlania kalkulacji kosztów produktu osiągnięte jest poprzez dodanie daty wyceny składnika. Nie ma już konieczności przeglądania każdego składnika pojedynczo w celu sprawdzenia czy jego wycena jest aktualna na dzień kalkulowania nowego produktu. Data ostatniej wyceny każdego składnika struktury wyrobu gotowego (PCS300) widoczna jest na jednym ekranie.

Panel produkcyjny

Jest to specjalizowane oprogramowanie zapewniające łatwe raportowanie przez pracownika za pomocą ekranu dotykowego czasu produkcji, ilości wyprodukowanej, braków materiałowych, odpadów wyrobów, czasów przezbrojeń,  zakłóceń na produkcji. Możliwe jest również wyświetlanie odpowiedniej dokumentacji technologicznej, filmów instruktażowych oraz zgłaszanie przez pracownika usprawnień (KAIZEN).

Przeplanowywanie zleceń produkcyjnych

Jest to oprogramowany arkusz Excel, który wykorzystuje transakcje API i pozwala na import zleceń produkcyjnych oraz ich masowe przeplanowanie. Przeplanowane w ten sposób zlecenia są następnie eksportowane do Infor M3. Przeplanowanie może dotyczyć ilości planowanej, daty rozpoczęcia, daty zakończenia.

Przeplanowanie propozycji zleceń produkcyjnych

Jest to oprogramowany dokument Excel, który wykorzystuje transakcje API i pozwala na import propozycji zleceń produkcyjnych oraz ich masowe przeplanowanie. Przeplanowane w ten sposób propozycje są następnie eksportowane do Infor M3. Przeplanowanie może dotyczyć ilości planowanej, daty rozpoczęcia, daty zakończenia, statusu, odpowiedzialnego, typu struktury.

Przeplanowanie propozycji zleceń produkcyjnych z planów materiałowych

Jest to skrypt na ekranie MMS080 w postaci skrótu, umożliwiający masowe przeplanowanie zaznaczonych danych takich jak np.: propozycje zleceń produkcyjnych,  propozycje zakupu, zlecenia produkcyjne, zamówienia zakupu, data planowana, status propozycji (w tym zwolnienie), ilość. Możliwe jest również masowe zastąpienie planowanej daty alternatywną datą planowania wygenerowaną przez kalkulacje MRP.

Sprzedaż

Arkusz Excel do obsługi cenników sprzedaży

Moduł zapewnia możliwość pobrania, aktualizacji i  dodawania pozycji cenników sprzedaży (OIS017) z poziomu arkusza Excel. Jest to bardzo przydatne narzędzie w przypadku cenników o dużej liczbie pozycji – pobieranie i wysyłanie danych do Infor M3 jest błyskawiczne. W połączeniu z wbudowanymi funkcjami w Excelu do szybkiej i masowej edycji danych w arkuszach – znacznie skraca czas pracy z cennikami.

Arkusz Excel do rejestracji i edycji zamówień sprzedaży

Dzięki aplikacji można edytować istniejące zamówienia (w tym dodawać pozycje) z poziomu arkusza Excel. Pobieranie i wysyłanie ich do systemu Infor M3 odbywa się w sposób szybki i masowy. Komunikacja z Infor M3 wymaga autoryzacji – zalogowania.

Open