fbpx

Produkty uzupełniające funkcjonalność Infor M3

W odpowiedzi na lokalne potrzeby Klientów, przygotowaliśmy serię produktów, które uzupełniają funkcjonalność Infor M3.

Opisy produktów zostały umieszczone w zakładkach według obszarów; zakładki te będą na bieżąco aktualizowane – uzupełniane nowymi produktami.

Zachęcamy do kontaktu: Cezary Melcer: cezary.melcer@i-pcc.pl.

Administracja

Archiwizacja danych

Program zapewnia możliwość archiwizacji danych dla obszarów i za okresy zdefiniowane przez klienta. Archiwizacja nie wykorzystywanych już danych znacznie przyśpiesza bieżące działanie systemu Infor M3. Oferta dla klientów posiadających system Infor M3 dłużej niż 5 lat, lub klientów posiadających bardzo duże bazy danych.

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzanych do systemu ERP

Opinia prawna kancelarii MyLo POGODA GŁADKI GRZESIEK – ocena stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Finanse

JPK Sprawozdania Finansowe

Nowelizacja z 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła od 1 października 2018 r. obowiązek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, „Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.”

Podkreślić należy, że złożenie dokumentów za pośrednictwem systemu eKRS jest wyłączną drogą przekazania ich do sądu rejestrowego. Od 15 marca 2018 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań tak jak dotychczas, czyli w drodze papierowej przez złożenie wniosku na formularzu KRS-Z30 z załączonym do niego formularzem KRS-ZN.

W związku z powyższym, iPCC, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowało dodatkowy moduł aplikacji JPK.

Więcej informacji

Aplikacja do obsługi KSeF

Sejm RP 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076). Zmiany obejmują m.in. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF, jako platformy rządowej umożliwiającej rejestrowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Oznacza to wprowadzenie jednego standardu dokumentu zapisywanego w formacie xml wg tzw. struktury logicznej e-Faktury, opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. Dostosowując system Infor M3 do pracy z KSeF, firma iPCC opracowała aplikację pod nazwą KSF100, która umożliwia wykonanie wymaganych przez prawo czynności, oferując także dodatkowe funkcje jak np. podgląd pobranych z platformy faktur.

Więcej informacji

Biała lista

Od września 2019 Ministerstwo Finansów/Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła usługę kontroli kont bankowych podatników VAT.  iPCC, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, opracowało dodatkową funkcjonalność do systemu Infor M3 umożliwiającą sprawdzanie zgodności rachunków bankowych dostawców z ujawnionymi w wykazie podatników. Funkcjonalność opracowana przez iPCC umożliwia dla utworzonej w systemie propozycji płatności (APS130) wygenerowanie zapytania do bazy Wykazu podatników VAT w celu potwierdzenia poprawności rachunków bankowych, na które realizowany będzie przelew. Zapytanie jest generowane według metody ‘check/nip’ dla pary NIP i IBAN. W przypadku negatywnej odpowiedzi dodatkowo wykonywana jest metoda ‘search/bank-account’, która umożliwia odszukanie rachunków wirtualnych.

Split Payment

W związku z nadchodzącymi zmianami w sposobie rozliczania podatku VAT dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności, iPCC opracowuje dostosowania systemu do nowych warunków. Celem projektowanych rozwiązań jest takie dostosowanie systemu, które umożliwi użytkownikom M3 generowanie poleceń zapłaty według nowej formuły, a tym samym umożliwi wykorzystanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT. Dostosowania te będą dotykały głównie procedury generowania i rozliczania propozycji płatności. Warunkiem koniecznym zastosowania projektowanych rozwiązań jest:

 • Wykorzystanie mechanizmów systemowych M3 do generowania poleceń zapłaty (tzw. propozycje płatności, program APS130)
 • Wykorzystanie MEC do tworzenia plików przesyłanych do systemu bankowego

Inne rozwiązania stosowane przez Klientów M3 w Polsce będą wymagały opracowania indywidualnego rozwiązania.

ABS – zautomatyzowana obsługa płatności

Produkt ten zapewnia możliwość kompleksowego przetwarzania wyciągów bankowych tzn. transakcji związanych z:

 • transakcjami 'na kontach’ (np. opłaty bankowe, rozliczenia delegacji pracowników, itp.),
 • płatnościami za faktury sprzedaży,
 • płatnościami za faktury zakupu,
 • wpłatami na konta klientów, dostawców, (np. przedpłaty).

Wyciągi bankowe w formacie MT940 (dostępne w ofercie wszystkich popularnych banków) są automatycznie zaczytywane do Infor M3 poprzez narzędzie Infor M3 E-collaborator (w skrócie MEC).

Cofanie rejestrów VAT

Program zapewnia możliwość anulowania zatwierdzonych rejestrów VAT
w funkcjonalności ARX700 i APX700. Anulowanie rejestru wycofuje zapisy z księgi głównej i możliwe jest ponowne wygenerowanie raportu.

Po zatwierdzeniu rejestru VAT transakcje księgowe otrzymują status = 9 – zaraportowany,  a w informacjach dodatkowych o transakcji zapisywany jest numer rejestru, dla VAT należnego pod numerem 425, a VAT naliczonego pod numerem 435.

Archiwalne rejestry VAT

Program pokazuje archiwalne (zatwierdzone) rejestry VAT (zakup i sprzedaż) w formie widoku tabelarycznego, z możliwością eksportu do Excela. Dostępne pola do filtrowania to: zakres dat, zakres numerów rejestrów, numery faktur, numery dowodów, zakres kodów VAT. Rejestr ma układ zbliżony do struktury JPK-VAT, zawiera informacje o kolumnie z JPK-VAT oraz pełne dane adresowe kontrahentów.

Deklaracje VAT

Program zapewnia możliwość generowania na podstawie zatwierdzonych rejestrów VAT deklaracji: VAT-7, VAT-7 korygującej z załącznikiem ORD-ZU, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 oraz VAT-27 korygującej w formacie Excela, a także możliwość przekazania dokumentu do Ministerstwa Finansów. Po wygenerowaniu, weryfikacji i ewentualnych poprawkach deklaracji, system generuje plik XML wraz z deklaracją gotową do wysłania w formie elektronicznej. Plik można podpisać w programie podpisem kwalifikowanym, wysłać do bramki Ministerstwa Finansów, a następnie pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

Weryfikacja rejestracji podatkowej VAT kontrahenta

Program weryfikuje NIP-y w pliku Excel przygotowanym w aplikacji JPK. W efekcie sprawdzenia w pliku Excel otrzymujemy informację dla każdego z kontrahentów na temat tego czy NIP jest poprawny, czy podmiot jest czynnym podatnikiem i czy jest zarejestrowany w UE.

Kursy walut – automatyczny import

Program zapewnia możliwość (cyklicznego i w zadanym czasie) pobierania tabel z kursami wymiany walut (opracowanymi przez NBP i zamieszczonymi w określonym miejscu w bankowym portalu) oraz ich rejestracji w M3 bez ingerencji użytkownika. Istnieje też możliwość ręcznej inicjalizacji importu danych historycznych dla jednej lub wielu walut.

Rozliczanie rachunków walutowych wg FIFO

Funkcjonalność modułu pozwala obliczyć wartość aktualnie posiadanych środków w walucie według metody FIFO. Infor M3 w standardzie rozlicza transakcje na rachunku walutowym po kursie obowiązującym danego dnia.

Jednolity Plik Kontrolny (SAF-T)

Program daje możliwość generowania na podstawie informacji z systemu Infor M3 Jednolitego Pliku Kontrolnego dla poszczególnych obszarów JPK VAT, JPK FA, JPK KR, JPK MAG, JPK WB. Aplikacja, w odróżnieniu od standardowego programu Infor M3 generującego bezpośrednio plik JPK, umożliwia weryfikację danych w arkuszu Excel.

Logistyka

Inwentaryzacja

Jest to aktywny arkusz Excela, który umożliwia pobranie danych inwentaryzacyjnych przygotowanych w M3.  Korzystając z możliwości Excela można w prosty sposób przygotować wynik spisu – np. kopiować w kolumnę „ilość faktyczna” ilość z systemu Infor M3, i wprowadzać ręcznie tylko różnice. Edytowane w ten sposób dane można przekazać do Infor M3.

Management

Arkusz Excel do pracy z modułem budżetowania

Produkt przeznaczony jest dla użytkowników pracujących z modułem budżetowania w Infor M3 i zapewnia możliwość tworzenia i edycji budżetów z poziomu arkusza Excel.

Wykorzystanie arkusza Excel przyśpiesza proces edycji, wprowadzania i aktualizacji danych oraz pozwala na błyskawiczną aktualizację wielu rekordów danych. W przypadku błędów użytkownik otrzymuje czytelny komunikat. Moduł odznacza się prostotą użytkowania.

Produkcja

Masowe przeplanowanie zleceń i propozycji produkcyjnych z poziomu programu MMS080

Jest to skrypt Smart Office umożliwiający masową zmianę daty, statusu i ilości w zleceniach i propozycjach produkcyjnych. Przyspiesza on i ułatwia pracę planisty.

UWAGA: skrypt powinien również obsługiwać zamówienia i propozycje zakupowe, ale nie był w tym obszarze dostatecznie przetestowany.

Wymagania:

 • Infor M3 w wersji 15.1.3 lub wyższej (w przypadku niższych wersji wymagana jest analiza),
 • Smart Office w wersji 10.2,
 • modyfikacja programu MMS080,
 • transakcje API dla programu CMS100MI (można to zastąpić MDBREADMI).

Usprawnienie wyświetlania kalkulacji kosztów produktu

Usprawnienie wyświetlania kalkulacji kosztów produktu osiągnięte jest poprzez dodanie daty wyceny składnika. Nie ma już konieczności przeglądania każdego składnika pojedynczo w celu sprawdzenia czy jego wycena jest aktualna na dzień kalkulowania nowego produktu. Data ostatniej wyceny każdego składnika struktury wyrobu gotowego (PCS300) widoczna jest na jednym ekranie.

Panel produkcyjny

Jest to specjalizowane oprogramowanie zapewniające łatwe raportowanie przez pracownika za pomocą ekranu dotykowego czasu produkcji, ilości wyprodukowanej, braków materiałowych, odpadów wyrobów, czasów przezbrojeń,  zakłóceń na produkcji. Możliwe jest również wyświetlanie odpowiedniej dokumentacji technologicznej, filmów instruktażowych oraz zgłaszanie przez pracownika usprawnień (KAIZEN).

Więcej informacji

Monitor Produkcyjny

Monitor Produkcyjny, będący samodzielną częścią pakietu Portal iPCC jest aplikacją służącą do wyświetlania planowanych operacji produkcyjnych. Działa w przeglądarce internetowej, co oznacza, że program ten można uruchomić na dowolnym urządzeniu w nią wyposażonym – na przykład w nowoczesnym telefonie lub telewizorze z dostępem do sieci. Wszystko zależy od tego, komu oraz w jakim celu mają być prezentowane dane.

Więcej informacji

Przeplanowywanie zleceń produkcyjnych

Jest to oprogramowany arkusz Excel, który wykorzystuje transakcje API i pozwala na import zleceń produkcyjnych oraz ich masowe przeplanowanie. Przeplanowane w ten sposób zlecenia są następnie eksportowane do Infor M3. Przeplanowanie może dotyczyć ilości planowanej, daty rozpoczęcia, daty zakończenia.

Przeplanowanie propozycji zleceń produkcyjnych

Jest to oprogramowany dokument Excel, który wykorzystuje transakcje API i pozwala na import propozycji zleceń produkcyjnych oraz ich masowe przeplanowanie. Przeplanowane w ten sposób propozycje są następnie eksportowane do Infor M3. Przeplanowanie może dotyczyć ilości planowanej, daty rozpoczęcia, daty zakończenia, statusu, odpowiedzialnego, typu struktury.

Przeplanowanie propozycji zleceń produkcyjnych z planów materiałowych

Jest to skrypt na ekranie MMS080 w postaci skrótu, umożliwiający masowe przeplanowanie zaznaczonych danych takich jak np.: propozycje zleceń produkcyjnych,  propozycje zakupu, zlecenia produkcyjne, zamówienia zakupu, data planowana, status propozycji (w tym zwolnienie), ilość. Możliwe jest również masowe zastąpienie planowanej daty alternatywną datą planowania wygenerowaną przez kalkulacje MRP.

Sprzedaż

Skrypt automatyzujący drukowanie potwierdzeń zamówień sprzedaży OIS606PF z poziomu funkcji OIS300

Jest to skrypt Smart Office umożliwiający drukowanie maksymalnie 5 na raz zamówień sprzedaży z poziomu programu OIS300. Przyspiesza on i ułatwia pracę pracownika działu sprzedaży.

Wymagania:

 • Smart Office w wersji 10.2.

Arkusz Excel do obsługi cenników sprzedaży

Moduł zapewnia możliwość pobrania, aktualizacji i  dodawania pozycji cenników sprzedaży (OIS017) z poziomu arkusza Excel. Jest to bardzo przydatne narzędzie w przypadku cenników o dużej liczbie pozycji – pobieranie i wysyłanie danych do Infor M3 jest błyskawiczne. W połączeniu z wbudowanymi funkcjami w Excelu do szybkiej i masowej edycji danych w arkuszach – znacznie skraca czas pracy z cennikami.

Arkusz Excel do rejestracji i edycji zamówień sprzedaży

Dzięki aplikacji można edytować istniejące zamówienia (w tym dodawać pozycje) z poziomu arkusza Excel. Pobieranie i wysyłanie ich do systemu Infor M3 odbywa się w sposób szybki i masowy. Komunikacja z Infor M3 wymaga autoryzacji – zalogowania.

Zaopatrzenie

MASHUPY

„Mashup” to dostępny na jednym ekranie zestaw wybranych programów Infor M3. Rozwiązanie to umożliwia między innymi równoczesną pracę z powiązanymi ze sobą programami i danymi. iPCC wykonało i nadal rozwija kolejne mashupy ułatwiające pracę użytkownikom M3 w różnych obszarach jego zastosowań.

1. MASHUP – Zakupy od strony dostawcy

Korzyści z rozwiązania:

 • zwiększenie szybkości obsługi systemu poprzez wyeliminowanie przełączania się pomiędzy programami,
 • bardziej intuicyjna obsługa systemu,
 • szybkie wyszukiwanie informacji zakupowych niezbędnych w codziennej pracy kupców.

 

Wymagania:

 • Infor M3 w wersji 15.1.3 lub wyższej.

 

Dostępne zakładki:

 • zakładka główna: Lista dostawców – dostępne wszystkie rodzaje wyszukiwania zdefiniowane w programie CRS620,
 • lista pozycji zamówień zakupowych dla danego dostawcy (PPS220),
 • lista przedmiotów przypisanych do dostawcy (PPS040),
 • lista umów zakupowych (PPS100) pozycjonowana wg numeru dostawcy,
 • lista reklamacji zakupowych (PPS390) pozycjonowana wg numeru dostawcy,
 • lista zobowiązań względem danego dostawcy (APS200),
 • lista adresów zaznaczonego dostawcy (CRS622),
 • lista odsyłaczy zaznaczonego dostawcy (CRS623),
 • lista danych o zakupach i księgowaniu (CRS624) pozycjonowana wg numeru dostawcy,
 • statystyki dostawcy wyświetlane dla wybranego dostawcy,
 • statystyki zakupów dla wybranego dostawcy,
 • lista faktur (nagłówki i pozycje) od wybranego dostawcy.

 

W poszczególnych zakładkach możliwe jest użycie następujących opcji (w mashupach nie można używać opcji dodania rekordu):

 • zakładka główna: Lista dostawców –wszystkie opcje dostępne w programie CRS620,
 • lista pozycji zamówień zakupowych dla danego dostawcy – wszystkie opcje dostępne w programie PPS220,
 • lista przedmiotów przypisanych do dostawcy – wszystkie opcje dostępne w programie PPS040,
 • lista umów zakupowych – wszystkie opcje dostępne w programie PPS100,
 • lista reklamacji zakupowych – wszystkie opcje dostępne w programie PPS390,
 • lista zobowiązań względem danego dostawcy – wszystkie opcje dostępne w programie APS200,
 • lista adresów zaznaczonego dostawcy – wszystkie opcje dostępne w programie CRS622,
 • lista odsyłaczy zaznaczonego dostawcy – wszystkie opcje dostępne w programie CRS623,
 • lista danych o zakupach i księgowaniu – wszystkie opcje dostępne w programie CRS624,
 • statystyki dostawcy wyświetlane dla wybranego dostawcy – ekran informacyjny bez dostępnych opcji,
 • statystyki zakupów dla wybranego dostawcy – ekran informacyjny bez dostępnych opcji,
 • lista faktur (nagłówki i pozycje) od wybranego dostawcy– ekran informacyjny bez dostępnych opcji.

2. MASHUP – Dokumenty zakupowe do przedmiotu

Korzyści z rozwiązania:

 • zwiększenie szybkości obsługi systemu poprzez wyeliminowanie przełączania się pomiędzy programami,
 • bardziej intuicyjna obsługa systemu.

 

Wymagania:

 • Infor M3 w wersji 15.1.3 lub wyższej,
 • posiadanie licencji modułu Mashup Designer.

 

Dostępne zakładki:

 • zakładka główna: Lista przedmiotów (MMS001) – możliwość wyszukiwania według wszystkich kryteriów zdefiniowanych w MMS001,
 • pozycje zamówień zakupu dla wybranego numeru przedmiotu (PPS220),
 • lista przyjęć dla wybranego numeru przedmiotu,
 • lista faktur dla wybranego numeru przyjęcia,
 • lista przyjęć i faktur (na jednej zakładce),
 • plan materiałowy (MMS080),
 • historia transakcji (MWS070),
 • statystyka przedmiotu (MMS090),
 • pozycje umów zakupowych,
 • kartoteka przedmiot/dostawca dla wybranego numeru przedmiotu (PPS040).

3. MASHUP – Faktury przypisane do przyjęcia na zamówienie zakupu

Korzyści z rozwiązania:

 • zwiększenie szybkości obsługi systemu poprzez wyeliminowanie przełączania się pomiędzy programami,
 • bardziej intuicyjna obsługa systemu,
 • szybka możliwość sprawdzenia, czy do danej pozycji zamówienia zakupu zostały zaksięgowane faktury przewidziane modelem kosztowym zakupu np. za cło, transport itp.

 

Wymagania:

 • Infor M3 w wersji 15.1.3 lub wyższej.

 

Dostępne zakładki:

 • zakładka główna: Lista zaksięgowanych faktur zakupu – wyszukiwanie wg numeru faktury,
 • lista faktur zaksięgowanych do wybranej pozycji zamówienia zakupu.

Mashup na podstawie wpisanego numeru faktury zakupu wyszukuje numer przyjęcia, do którego była ta faktura zaksięgowana. Następnie sprawdzane są i wyświetlane wszystkie faktury przypisane do wcześniej znalezionego numeru przyjęcia. Dzięki temu użytkownik szybko może zweryfikować kompletność dokumentacji księgowej przypisanej do przyjęcia na zamówienie zakupu.

Technologia budowy rozszerzeń Infor M3

Skrypty H5

Podobnie jak w przypadku interfejsu Smart Office, w interfejsie H5 można stowarzyszyć jeden lub więcej skryptów, które personalizują ekrany Infor M3. Skrypty pisane są w języku JavaScrpt, JQuery lub TypeScript. Infor udostępnia wspomagający pracę programistów pakiet SDK (Software development kit), który składa się z: dokumentacji,  przykładów skryptów, dodatkowych narzędzi oraz szablonu projektu dla Microsoft Visual Studio.

Web SDK

Web SDK (zwany również Mashup SDK) jest przeznaczony do budowania aplikacji webowych współpracujących z Infor M3. Oparty jest na otwartych technologiach webowych takich jak AngularJS, TypeScript i Bootstrap. Umożliwia integrację z Web Mashupami, korzystanie z istniejącej funkcjonalności standardowych ekranów M3 lub programów M3 API. W ramach SDK dostępne są m.in. przykłady aplikacji wraz z projektami Visual Studio.

App Builder

App Builder przeznaczony jest dla osób nie dysponujących wiedzą programistyczną lecz będących zaawansowanymi użytkownikami lub konsultantami Infor M3. Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia budowanie aplikacji metodą Przeciągnij i upuść. Ponadto dostępne są usługi API oraz kreatory interakcji, przy pomocy których ustala się zasady współpracy poszczególnych komponentów. Gotowe wzorce projektowe ułatwiają budowanie aplikacji, która może współpracować z różnorodnymi urządzeniami.

Mongoose

Mongoose jest strategicznym środowiskiem Infor służącym do szybkiego budowania aplikacji korzystających z relacyjnych baz danych, przeznaczonym dla programistów. Architektura Mongoose sprawia, że konieczność pisania kodu jest ograniczona do minimum. Inne cechy to: prostota instalacji i konfiguracji, różnorodne możliwości integracji, bogaty interfejs użytkownika, współpraca z wieloma urządzeniami (w tym mobilnymi), instalacja w chmurze lub tradycyjna. Istniejące, współpracujące z M3 aplikacje Infor pisane przy pomocy Mongoose, to m.in. Factory Track i Supplier Rebates. Mongoose jest wyposażony w komponenty współpracujące z innymi strategicznymi technologiami Infor takimi jak ION i Ming.le.